Travel Agency ● Tour Operator

Грција

 

 Услови за добивање Виза за Грција

Потребни документи

- ПАСОШ со минимум важност од 6 месеци, своерачно потпишан и копија на првите две страници
- 1 ФОТОГРАФИЈА
- ЗДРАВСТВЕНА КНИШКА (фотокопија од 1, 2, 3, 4 и 5 страна)

За ВРАБОТЕНИ:
* пропратно писмо од фирмата во која работите на меморандум, во кое е наведено работното место, должината на работниот стаж, висината на месечните примања, со печат и потпис од одговорното лице
* ОБРАЗЕЦ М1/ М2 - копија

За СТУДЕНТИ:
* потврда од факултет за редовен/вонреден студент
* копија од индекс со заверен последен семестар и копија на страната со последните положени испити

За УЧЕНИЦИ:
* потврда од училиште

За ПЕНЗИОНЕРИ:
* копија од чек од пензија

За МАЛОЛЕТНИ ДЕЦА:
*согласност потпишана од двајцата родители заверена на нотар
Надлежна амбасада

АМБАСАДА НА РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА

Контакт

Ул. Борко Талевски бр.6, 1000 Скопје
Тел.: 3219 260 Факс:3115 718

Цена
35 Евра

Анкета

Која е Вашата омилена дестинација?
 

Wellness & Spa